PROJEKT MOBOT

 

Niepełnosprawności ruchowe stają się coraz bardziej rozpowszechnione w starzejących się społeczeństwach, co powoduje, iż wzrasta potrzeba na urządzenia wspierające aktywność ruchową dla zapewniania niezależności oraz utrzymania komfortu życia. Projekt MOBOT (ang. MObility Assistance RoBOT) ma na celu wspieranie mobilności, a co za tym idzie popularyzację zdrowego i aktywnego trybu życia przy zastosowaniu podejścia skupionego na użytkowniku oraz pomocy podanej w naturalny sposób.

Założeniem projektu jest przygotowanie robota-asystenta, który:

  1. proaktywnie udzieli pomocy, poprzez realizację autonomicznej przy jednoczesnym rozumieniu intencji użytkownika oraz wyciągnie wnioski z zachowania użytkownika
  2. interaktywne dopasowanie się do użytkownika poprzez analizę danych zebranych z czujników oraz obserwację postawy

 

 

Wielokanałowe rozpoznawanie działania użytkownika będzie rozwinięte, aby monitorować, analizować oraz przewidywać z wysokim prawdopodobieństwem zachowanie pacjenta. Główną ideą jest rozwój inżynierii technik wizyjnych z zastosowaniem takich środków jak:  obrazy zasięgu czujników, dotykowym informacji, jak również na poziomie poleceń mowy i rozpoznawania gestów. Mutimodalna analiza zachowania ludzkiego pozwoli na wyodrębnienie wzorców zachowań osób staszych. Rezultaty będą przedstawione w postaci systemu komunikacyjnego na linii użytkownik – robot, który angażuje werbalne i niewerbalne kanały komunikacji. Ponadto, zebrane dane będą systemowo i koncepcyjnie zsyntezowane w kompletne modele, które będą dostarczać użytkownikowi pomoc w sposób bezpieczny.

Zaangażowanie grup docelowych użytkowników zapewni, iż powstały robot będzie dopasowany do ich rzeczywistych potrzeb. W końcowym etapie prac, będą przeprowadzone eksperymenty, które sprawdzą cały system i udowodnią istotną rolę MOBOTa w grupie robotów-asystentów powstałych w Europie.

 

 

PARTNERZY